Med mennesker i centrum

1. Praktikperiode

 

PRAKTIKBESKRIVELSE – 1. PRAKTIKPERIODE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

 

 

 

Kommunal:

Privat:

Regional:

Globen Vesthimmerland

 

Frederik den VII` Alle 15,

9670 Løgstør

9966 9580

     

Globen Leder: Knud Olav Christiansen koc@vesthimmerland.dk

Globen Vesthimmerland: Kenneth Bach Christensen Stedfortræder

Globen Løgstør: Mette Lolholm

Globen Ålestrup: Mette Nielsen

 

Vesthimmerlands Kommune

 

 

 

Institutionstype/ foranstaltning

 

 

 

 

Antal børn/unge /voksne

 

 

 

Aldersgruppe

 

Antal stuer / afdelinger

 

 

 

 

 

 

Globen Vesthimmerland er et Aktivitets- og beskæftigelses tilbud under

§ 103 beskyttet beskæftigelse

§ 104 Aktivitets- og samvær.

 

 

165 borgere er p.t. indskrevet i hele Globen Vesthimmerland

 

 

 

Voksne borgere i alderen 18 år til pensionsalderen ( 67 år eller ældre )

 

I det samlede tilbud under Globen Vesthimmerland er vi følgende institutioner/afdelinger:

 

Globen Løgstør

Gundersted Købmandsgård

Vilsted Søgård

Globen Ålestrup

 

 

 

 

 

 

Åbningstid

 

Rutebilstationen i Ålestrup

Globen Års

Kulturbutikken Klubben

 

Løgstør:

Med undtagelse af Klubben er vores åbningstider i hverdagene:

Mandag fra kl. 10.00 til kl. 15.30 ( personalemøder fra kl. 8.00 til kl. 10.00 )

Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.30,

Fredag fra kl. 8.00 til kl.. 13.30

Der er specielle åbningsaftaler ved Købmandsgården i Gundersted.

Ålestrup:

Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.30

Tirsdag fra kl. 8.00 til kl. 12.15 ( personalemøder fra kl. 12.30 til kl. 14.00 ) Fredag fra kl. 8.00 til kl. 13.30

 

 

 

 

Institutionens formål jf. lovgrundlag.

 

BV Vesthimmerland er et dagtilbud under Vesthimmerlands Kommune for Voksne mennesker i alderen 18 år til pensionsalderen ( 67 år eller ældre ) Tilbuddene henvender sig til borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, senhjerneskadede borgere eller med særlige sociale problemer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. De har brug for en faglig individuel støtte, struktur i hverdagen, samt støtte til at få et meningsfuldt arbejdstilbud og vedligeholde af sociale kontakter med andre mennesker.

Lovgrundlaget er serviceloven, visiteret efter:’

§ 103 beskyttet beskæftiget § 104 Aktivitet og samvær.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

 

Brugergruppen i Globen Vesthimmerland er borgere med senhjerneskade, psykosociale problemstillinger og fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

I Globen Vesthimmerland arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tankegang og KRAP teorien, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, interreser og behov. Succesoplevelser der fremmer motivationen. Vi ønsker at give vores borgere et tilbud med tryghed, nærhed og anerkendelse, så det bliver en god og udviklende oplevelse.

Vores mission: At skabe et værdigt liv.

 

 

 

Vores vision er: Vi søge det optimale

Vores etiske referenceramme:

Respekt for selvbestemmelse

Hensyn til fysisk og psykisk integritet

Agtelse for værdighed

Omsorg for det sårbare liv.

 

Vi søger det optimale gennem:

Udvikling

Rummelighed

Anerkendelse

Medindflydelse

Omsorg

Tryghed

 

Vores overbevisning er:

At vi arbejder ud fra et humanistisk livssyn, hvor tryghed, respekt for den enkelte og forskellighed, fordi forskelligheden er en ressource til fællesskabet.

 

Skaber tillid, forandring, udvikling og socialt fællesskab. Dette skal føre til personlig

 

 

udvikling, livskvalitet, genkendelighed og mere selvhjulpethed.

 

 

Vores kerneydelser:

Vores opgave er at tilbyde meningsfyldt beskæftigelse og læringsforløb, der svarer til brugernes interesser og personlige kompetencer, og bidrager til den enkeltes udvikling og ønsker. Meningsfyldt beskæftigelse, gir mening i livskvalitet og tryghed, en måde at få en god trivsel på.

Anerkendelse:

Vækker vores selvfølelse og skaber fundament for at udvikle et stabilt selvværdsfølelse/selvtillid.

Fundamentet i anderkendelse er

At blive tager alvorligt som menneske

At blive mødt som værende ligeværdig

At opleve at være okay, blot som man er

At blive set, som man er af et andet menneske.

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

P.t. er der 42 ansatte i Globen Vesthimmerland

Pædagoger

Værkstedsassistenter

Ufaglærte med en håndværksuddannelse

Kontorassistent

Leder

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Globen Vesthimmerland vægter det gode samarbejde meget højt. Vi har en god kommunikation og har flere sociale arrangementer med forskellige kulturelle input.

Vi har værdibaseret ledelse, hvor hver enkelt medarbejder skal mestre forskellige kvalitetsredskaber, skal have faglig og pædagogisk viden og erfaring, have selvindsigt og dialog skabende kommunikation.

Vi vil gennem en åben, hjælpsom, ligeværdig, harmonisk, samarbejdsvillig, tillidsvækkende, udadvendt og glad adfærd skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt have modtagelighed for forandring.

Ligeledes vægter vi det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper meget højt og har et godt samarbejde med behandler teamet som består af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ydermere har vi et stort og godt samarbejde med andre faggrupper som sagsbehandler, hjemmesygeplejen, psykologer, psykiater og vores samarbejde med pårørende og kollegaer i bofællesskaberne er noget vi har stor fokus på for at skabe en god og konstruktiv dialog.

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

I din praktikforløb er du tilknyttet:

Globen Løgstør eller

Globen Års eller

Globen Ålestrup eller

Vilsted Søgård

Vi forventer at du medbringer din praktik portfolio, hvor du vil udfærdige kompetencemål med dertil knyttede videns- og færdighedsmål i starten af praktikken og arbejder målrettet med disse kompetencemål.

Kompetencemålene vil blive et samarbejde mellem dig, som studerende og din vejleder, hvor vejleder og studerende i fællesskab finder frem til de endelige kompetencemål, som skal fungere som et fælles arbejdsredskab.

Ligeledes forventer vi at du bruger din praktik portfolio, som et arbejdsredskab med din praktikvejleder.

Praktik portfolio skal indeholde dokumentation for arbejdet med dine kompetencemål.

Det er dit ansvar som studerende, at udarbejde en læringsplan som beskriver hvordan du kan og vil arbejde med, at opnå kompetencemålet og de relaterede videns- og færdighedsmål. Der skal dokumenteres gennem observationer, analyser og drøftelser. Ud fra disse udarbejdes refleksioner over læringsudbyttet i relationen til kompetencemål og viden- og færdighedsmål, samt med angivelser af eventuelle læringsark i praktikken.

Vi forventer at du som studerende løbende/daglig:

Tager notater


 

 

Iagttagelser/observationer

Beskrivelser af aktivitet/forløb

Tager referater af vejledningstimerne og andre vejlednings og undervisningsforløb

Drager egne erfaringer med pædagogiske problemstillinger, processer og refleksioner fra praktikken og studiedagene.

I den første praktik periode har du som 2. og 3. lønnet mulighed for på en stille og rolig måde at komme i gang, få hilst på de mange borgere, personalet og finde rundt i huset. Fra første dag og hele praktikperioden frem, indgår du i den almindelige normering. Dog vil du i 1. praktik periode være oven i normeringen gennem hele din praktikperiode.

I dine første dage her i huset/BV Vesthimmerland vil du blive introduceret i følgende:

Gensidige forventninger

Præsentationer af telefoner

Brandforhold ( informationer gives af sikkerhedsrepræsentanten for Globen Vesthimmerland )

Praktiske informationer

Give en kort information om egen person på gruppemødet/fællesmødet.

Information om kulturen i huset.

I den første tid af din praktik lægger vi vægt på , at du som studerende bliver grundigt informeret i de specielle forhold, der er omkring nogle af vores borgere.

Eksempelvis aftaler, struktur, udviklingstrin og adfærd. Du vil få vejledning i hvordan du kan tackle sådanne problemstillinger.

 

 

Vi forventer, at du som studerende kan etablere kontakt til vores borgere, ved at være nærværende og åben for forskelligheder.

Du skal være fleksibel og ansvarsbevidst

Vi forventer, at du tager aktivt del i alle arbejdsopgaver såvel pædagogiske som praktiske, og at du ligeledes deltager i personalemøder, aktiviteter, arrangementer m.m.

At du på personalemøder har et fast punkt på dagsordenen, hvor vi forventer, at du fortæller og involverer dine kollegaer om relevante emner fra vejledningen, hvad der optager dig lige nu og omkring praktikken i øvrigt.

Vi forventer, at du er loyal overfor fælles beslutninger og etiske spilleregler og at du giver din mening til kende.

Vi forventer, at du overholder din tavshedspligt, også i forbindelse med opgaveskrivning.

Ved sygdom er det vigtig at du sygemelder dig til vore leder via telefonen mellem kl. 7.00 og 8.00 morgen og ved raskmelding kontaktes lederen ligeledes via telefonen eller sms og gerne inden kl.. 13.00 dagen før du forventer at kunne møde på arbejde igen.

Vi forventer at du selv opsøger arbejdet med borgerne

At du selv er dit vigtigste redskab som pædagog Kan undre dig, være observerende og reflekterende

At du møder til tiden og overholder aftaler.

Vi kan tilbyde dig et praktikforløb i et lærerigt miljø, fyldt med gode oplevelser, Her vil du få mulighed for, at være undrende og reflekterende, samtidig med at vi giver dig muligheden for, at få viden og læring inden for specialområdet.

 

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

I første praktikperiode har du som 2. og 3. lønnet mulighed for på en stille og rolig måde at komme i gang, få hilst på de mange borger, personalet og finde rundt i huset. Fra første dag og hele praktikperioden indgår du i den almindelig normering. Dog vil du i 1. praktikperiode være oven i normeringen gennem hele din praktikperiode.

I 1. praktikperiode forventer vi ikke at, du som studerende arbejder alene, men der vil blive taget en individuel vurdering omkring hver enkelt studerende i det pædagogiske arbejde med vores borgere.

I 2. og 3. praktikperiode forventer vi at du i visse situationer og ved særlige behov kan arbejde delvis selvstændig, dog under kyndig vejledning af personalet i den pågældende afdeling. Igen vil der blive taget individuelle vurderinger af personalet.

Vi forventer at du som studerende vil indgå i det daglige pædagogiske arbejde på baggrund af de gældende arbejdstider for studerende, afhængig af hvilken praktik

 

 

perioden du er i.

På rescarchsdagene vil der blive udleveret arbejdstider/arbejdsplan.

 

Øvrige oplysninger

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

 

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

Primær: Sekundær:

                            Dagtilbudspædagogik

 

                            Skole- og fritidspædagogik

 

x

 

 

                            Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

x

1)  Kreative udtryksformer.

x

2)  Natur og udeliv.

x

3)  Sundhedsfremme og bevægelse.

x

4)  Medier og digital kultur.

x

5)  Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

x

6)  Social innovation og entreprenørskab.

 

7)  Kulturmøde og interkulturalitet.

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode.

Pædagogens praksis.

Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

a)   Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

b)   Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

 

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

a) den studerende kan gennem praktikken få kendskab til :

kendskab til målgruppen aktivitets- og samværstilbud indgå i en god og åben dialog med vores borgere b)

 

 

 

at være deltagende, læring i deltagelsen faglitteratur at være aktiv i processen i det pædagogiske aktiviteter at vi giver faglig sparring

at kunne sætte grænser og indgå i konflikter, samtidig med at du kan indgå i en åben og god dialog mellem brugerne

at kunne udvise etik, empati og moral samtidig med at du kan indføre et godt humør i det daglige pædagogiske arbejde.

 

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

a)

b)vejledning være undrende og spørgende

tilegne sig relevant viden omkring institutionens pædagogiske metoder og arbejdsredskaber

at sætte aktiviteter i gang med målgruppen eller være aktiv i allerede eksisterende og igangværende aktiviteter

 

 

 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

a) skrive logbog lave observationsanalyser

og evaluering på vejledning omkring egne eller kollegaers pædagogiske aktiviteter

fokus på svømning, ridning, træning hos fysioterapeut og ergoterapeut.

 

 

b)

opsamle og reflektere over egne erfaringer gennem deltagelse i det daglige pædagogiske aktiviteter

bringe sig selv i spil ved vores personalemøder og gruppemøder, vi tilbyder løbende feedback og diskussioner på personalemøder og til vejledningen.

At du som studerende udviser lyst og evner til at deltage i vores fast aktiviteter.

 

 

 

deltage i planlægningen, gennemførelse og evaluering i egne og fælles aktiviteter.

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

a)

b)

 

 

 

Angivelse af relevant litteratur: