Med mennesker i centrum

2. og 3. Praktikperiode

 

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

 

 

 

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Globen Vesthimmerland

Frederik den VII´s Alle 15

9670 Løgstør

9966 9580

 

www.globenvesthimmerland.dk

Knud Olav Christiansen

Globen Vesthimmerland: Kenneth Bach Christensen Stedfortræder

Globen Løgstør: Elsabeth Bjerre, Rico Melvang

Globen Ålestrup: Mette Nielsen

 

 

Vesthimmerlands Kommune

 

 

Institutionstype/ foranstaltning

 

 

 

 

Antal børn/unge /voksne

 

Aldersgruppe

 

Antal stuer / afdelinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globen Vesthimmerland er et Aktivitets- og beskæftigelsestilbud under

§ 103 beskyttet beskæftigelse

§ 104 Aktivitets- og samvær

 

 

170 borgere er pt. indskrevet i hele Globen Vesthimmerland

 

Voksne borgere i alderen 18 år til pensionsalderen (67 år eller ældre).

 

I det samlede tilbud under Globen Vesthimmerland er vi følgende institutioner/afdelinger:

Globen Løgstør

Gundersted Købmandsgård

Vilsted Søgård

Globen Ålestrup

Rutebilstationen i Ålestrup

Globen Års

Daghuset i Års

Kulturbutikken Klubben

 

 

 

Åbningstid

For hver enkelt afdeling er der udarbejdet en folder, som kan indhentes på www.globenvesthimmerland.dk

 

 

Løgstør:

Med undtagelse af Klubben er vores åbningstider i hverdagene:

Mandag kl.10.00 - kl. 15.30 (personalemøder kl. 8.00 - kl. 10.00),

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00 - kl. 15.30,

Fredag kl. 8.00 - kl. 13.30.

Der er specielle åbningsaftaler ved Købmandsgården i Gundersted.

Ålestrup:

Mandag, onsdag og torsdag kl. 8.00 - kl. 15.30,

Tirsdag kl. 8.00 - kl. 12.15 (personalemøder kl. 12.30 - kl. 14.00), Fredag kl. 8.00 – kl. 13.30.

 

Institutionens formål jf. lovgrundlag.

 

Globen Vesthimmerland er et dagtilbud under Vesthimmerlands Kommune for Voksne mennesker i alderen 18 år til pensionsalderen (67 år eller ældre). Tilbuddene henvender sig til borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, senhjerneskadede borgere eller borgere med særlige sociale problemer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. De har brug for

 

 

en faglig individuel støtte, struktur i hverdagen, samt støtte til at få et meningsfuldt arbejdstilbud og vedligeholdelse af sociale kontakter med andre mennesker.

Lovgrundlaget er serviceloven, visiteret efter:

§ 103 beskyttet beskæftiget

§ 104 Aktivitet og samvær

 

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

 

Brugergruppen i Globen Vesthimmerland er borgere med senhjerneskade, psykosociale problemstillinger og fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

I Globen Vesthimmerland arbejder vi ud fra en Neuropædagogisk tankegang og KRAP teorien, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, interesser og behov. Succesoplevelser der fremmer motivationen. Vi ønsker at give vores borgere et tilbud med tryghed, nærhed og anerkendelse, så det bliver en god og udviklende oplevelse.

Vores mission: At skabe et værdigt liv.

Vores vision er: Vi søger det optimale.

Vores etiske referenceramme:

Respekt for selvbestemmelse

Hensyn til fysisk og psykisk integritet

 

 

Agtelse for værdighed

Omsorg for det sårbare liv

Vi søger det optimale gennem:

Udvikling

Rummelighed

Anerkendelse

Medindflydelse

Omsorg

Tryghed

 

Vores overbevisning er:

At vi arbejder ud fra et humanistisk livssyn, hvor tryghed, respekt for den enkelte og forskellighed, fordi forskelligheden er en ressource til fællesskabet.

At vi skaber tillid, forandring, udvikling og socialt fællesskab. Dette skal føre til personlig udvikling, livskvalitet, genkendelighed og mere selvhjulpenhed.

 

Vores kerneydelser:

Vores opgave er at tilbyde meningsfyldt beskæftigelse og læringsforløb, der svarer til brugernes interesser og personlige kompetencer. Vi bidrager til den enkeltes udvikling og ønsker. Meningsfyldt beskæftigelse, giver mening i livskvalitet og tryghed, en måde at få en god trivsel på.

 

 

Anerkendelse:

Vækker vores selvfølelse og skaber fundament for at udvikle en stabil selvværdsfølelse/selvtillid.

Fundamentet i anderkendelse er:

At blive tager alvorligt som menneske

At blive mødt som værende ligeværdig

At opleve at være okay, blot som man er

At blive set, som man er af et andet menneske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVSHUSET

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

P.t. er der 42 ansatte på Globen Vesthimmerland

Pædagoger

Værkstedsassistenter

Ufaglærte med en håndværksuddannelse

Kontorassistent

Stedfortræder

Leder

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

 

Globen Vesthimmerland vægter det gode samarbejde meget højt. Vi har en god kommunikation og har flere sociale arrangementer med forskellige kulturelle input.

Vi har værdibaseret ledelse, hvor hver enkelt medarbejder skal mestre forskellige kvalitetsredskaber, skal have faglig og pædagogisk viden og erfaring, have selvindsigt og dialog skabende kommunikation.

Vi vil gennem en åben, hjælpsom, ligeværdig, harmonisk, samarbejdsvillig, tillidsvækkende, udadvendt og glad adfærd skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samtidig med vi er modtagelige for forandringer.

 

 

Ligeledes vægter vi det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper meget højt. Vi har et godt samarbejde med behandler teamet, som består af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ydermere har vi et bredt og godt samarbejde med andre faggrupper som sagsbehandler, hjemmesygeplejen, psykologer, psykiater. Vores samarbejde med pårørende og kollegaer i bofællesskaberne er noget vi har stor fokus på, for at skabe en god og konstruktiv dialog.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

 

I dit praktikforløb er du tilknyttet én af følgende:

Globen Løgstør

Globen Års

Globen Ålestrup

Vilsted Søgård

Vi forventer, at du medbringer din Praktik Portfolio, hvor du udfærdiger kompetencemål med dertil knyttede videns- og færdighedsmål i starten af praktikken og arbejder målrettet med disse kompetencemål.

Kompetencemålene vil blive et samarbejde mellem dig som studerende og din vejleder, hvor vejleder og studerende i fællesskab finder frem til de endelige kompetencemål, som skal fungere som et fælles arbejdsredskab.

Ligeledes forventer vi, at du bruger din Praktik Portfolio som et arbejdsredskab, sammen med din praktikvejleder.

Praktik Portfolio skal indeholde dokumentation for arbejdet med dine kompetencemål.

Det er dit ansvar, som studerende, at udarbejde en læringsplan som beskriver, hvordan du kan og vil arbejde med at opnå kompetencemålet og de relaterede videns- og færdighedsmål. Det skal dokumenteres gennem observationer, analyser og drøftelser. Ud fra disse udarbejdes refleksioner over læringsudbyttet i relation til kompetencemål og viden- og færdighedsmål, samt


 

 

med angivelser af eventuelle læringsark i praktikken.

Vi forventer, at du som studerende løbende/dagligt:

Tager notater

Iagttager/observere

Beskriver aktiviteter/forløb

Udarbejder dagsorden til vejledningstimerne

Tager referater af vejledningstimerne og andre vejlednings- og undervisningsforløb.

Drager egne erfaringer med pædagogiske problemstillinger, processer og refleksioner fra praktikken og studiedagene.

I den første praktik periode har du som 2. og 3. lønnet mulighed for, på en stille og rolig måde at komme i gang, få hilst på de mange borgere, personalet og finde rundt i huset. Fra første dag og hele praktikperioden frem, indgår du i den almindelige normering. Dog vil du i 1. praktik periode være oven i normeringen gennem hele din praktikperiode.

I dine første dage på BV Vesthimmerland, vil du blive introduceret i følgende:

Gensidige forventninger

Præsentationer af telefoner

Brandforhold (informationer gives af sikkerhedsrepræsentanten for Globen Vesthimmerland) Praktiske informationer

Give en kort information om egen person på gruppemødet/fællesmødet

Information om kulturen i huset

I den første tid af din praktik lægger vi vægt på, at du som studerende bliver grundigt informe-

 

 

ret i de specielle forhold, der er omkring nogle af vores borgere.

Eksempelvis aftaler, struktur, udviklingstrin og adfærd. Du vil få vejledning i, hvordan du kan tackle sådanne problemstillinger.

Vi forventer, at du som studerende kan etablere kontakt til vores borgere, ved at være nærværende og åben for forskelligheder.

Du skal være fleksibel og ansvarsbevidst.

Vi forventer, at du tager aktivt del i alle arbejdsopgaver såvel pædagogiske som praktiske, og at du ligeledes deltager i personalemøder, aktiviteter, arrangementer m.m.

At du på personalemøder har et fast punkt på dagsordenen, hvor vi forventer, at du fortæller og involverer dine kollegaer om relevante emner fra vejledningen, hvad der optager dig lige nu og omkring praktikken i øvrigt.

Vi forventer, at du er loyal overfor fælles beslutninger og etiske spilleregler, og at du giver din mening til kende.

Vi forventer, at du overholder din tavshedspligt, også i forbindelse med opgaveskrivning.

Ved sygdom er det vigtigt, at du sygemelder dig til vores leder via telefonen mellem kl. 7.00 -

8.00. Ved raskmelding kontaktes lederen ligeledes via telefonen eller sms og gerne inden kl.

13.00 dagen før, du forventer at kunne møde på arbejde igen.

Vi forventer, at du selv opsøger arbejdet med borgerne.

At du selv er dit vigtigste redskab som pædagog.

Kan undre dig, være observerende og reflekterende.

At du møder til tiden og overholder aftaler.

Vi kan tilbyde dig et praktikforløb i et lærerigt miljø, fyldt med gode oplevelser. Her vil du få mulighed for, at være undrende og reflekterende, samtidig med at vi giver dig muligheden for,

 

 

at få viden og læring inden for specialområdet.

 

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

I første praktikperiode har du som 2. og 3. lønnet mulighed for på en stille og rolig måde at komme i gang, få hilst på de mange borger, personalet og finde rundt i huset. Fra første dag og hele praktikperioden indgår du i den almindelige normering. Dog vil du i 1. praktikperiode være oven i normeringen gennem hele din praktikperiode.

I 1. praktikperiode forventer vi ikke at, du som studerende arbejder alene, men der vil blive taget en individuel vurdering omkring hver enkelt studerende i det pædagogiske arbejde med vores borgere.

I 2. og 3. praktikperiode forventer vi, at du i visse situationer og ved særlige behov kan arbejde delvis selvstændig, dog under kyndig vejledning af personalet i den pågældende afdeling. Igen vil der blive taget individuelle vurderinger af personalet.

Vi forventer, at du som studerende vil indgå i det daglige pædagogiske arbejde på baggrund af de gældende arbejdstider for studerende, afhængig af hvilken praktikperioden du er i.

På research dagene vil der blive udleveret arbejdstider/arbejdsplan.

Vi forventer, at du som studerende er fleksibel med hensyn til arbejdstider. Når vi har arrangementer uden for institutionen, som rækker ud over vanlig daglig arbejdstider, forventer vi ligeledes, at du er fleksibel.

Rygepolitik:

Der må ikke ryges i arbejdstiden.

Mobiltelefon:

 

Privat mobiltelefon opbevares i tasken/garderoben i arbejdstiden. Hvis det af årsager er nødvendigt at bære privat mobil i arbejdstiden, skal den sættes på lydløs. Almindlig fastnet telefon eller arbejdsrelateret mobiltelefon kan benyttes. Ved private samtaler benyttes andre lokaler, end hvor brugerne opholder sig.

Alkohol politik:

Det er ikke tilladt at drikke alkohol i arbejdstiden, men det er ikke totalt forbud, for det er tilladt at nyde, når der i særlige anledninger som receptioner, runde fødselsdage, jubilæum og højtider, hvor der bydes en genstand.

Der henvises til Globen Vesthimmerlands Alkohol politik.

Tavshedspligt:

Der skal underskrives et individuelt skema vedr. tavshedspligt.

Ansættelses forhold:

Ansættelse under Vesthimmerland Kommune.

Overenskomsten for de studerende er en del af de almindelige overenskomst aftaler.

Magtanvendelse:

Der er fastlagt procedure i forhold til dette.

Oplysningspligt:

I samråd med vejleder og leder aftales der hvad og hvilke materialer, der må bruges i forhold til opgaver m.m. Her kan vi henvise til persondataloven.

 

 

 

 

Uddannelsesplan for praktikperioderne, Social- og specialpædagogik

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

 

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

Primær: Sekundær:

                            Dagtilbudspædagogik

 

                            Skole- og fritidspædagogik

 

x

 

 

                            Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

X

1)                  Kreative udtryksformer.

x

2)                  Natur og ude liv.

X

3)                  Sundhedsfremme og bevægelse.

X

4)                  Medier og digital kultur.

X

X

5)                  Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 6) Social innovation og entreprenørskab.

 

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

Social- og specialpædagogik, 2. praktikperiode

Relation og kommunikation

Praktikken retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

a)   Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 

b)   Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samta-

le,

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

a)

-                           at kunne indgå i opbygning af relationer mellem sig selv og borgerne

-                           at kunne italesætte egen praksis med vejleder og kollegaer

-                           at få kendskab til forskellige kommunikationsredskaber og metoder og brugen af disse i det pædagogiske arbejde.

 

 

 

b)

-                           at være iagttagende og deltagende i den daglige pædagogiske praksis og sætte sig selv i spil

-                           der gives vejledning

-                           at italesætte egen praksis med vejleder og kollegaer

-                           at inddrage de kommunikationsmidler vi anvender i det daglige arbejde i egen pædagogiske aktiviteter

-                           at indgå i dialog med borgerne og være bevidst omkring hvilken relation du bevæger dig i.

 

 

professionsetik og pædagogiske værdier,

 

 

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

a)

-                           information og indblik i vores etiske profil og anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde. KRAP og Neuropædagogik.

-                           information og vejledning i udarbejdelse af magtanvendelser, hvornår og hvorfor magtanvendelser og indberetninger. b)

-                           at stille sig undrende i forhold til den pædagogiske praksis der anvendes i institutionen og stille spørgsmål omkring etikken.

-                           der gives vejledning i bruges af magtanvendelser og indberetnin-

 

 

 

ger.

-at få kendskab til den anerkendende tilgang via KRAP og hvordan der arbejdes ud fra den Neuropædagogiske tankegang.

 

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

 

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder

a)

-                           at indgå i- og være den professionelle i en konflikt

-                           hvordan bør du handle i forhold til ud reagerende adfærd

 

b)

-                           at være aktiv i det daglige pædagogiske arbejde

-                           at indgå i og vurdere en konflikt

-                           at blive informeret om og givet grundig vejledning i forhold til borgere med ud reagerende adfærd eller anden adfærd, som kræver en grundig vejledning

-                           at kunne sig fra i forhold til egne grænser

-                           informationer gennem vejledning og handleplaner omkring hver enkelt borger

-læse relevant litteratur

 

 

 

 

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og

 

a)

-                           der er mulighed for at deltage i og tilbyde vores borgere et indholdsrigt arbejde/aktivitet, hvor der bliver fokuseret på den enkeltes ressourcer og kompetencer.

b)

-                           at du bringer dig selv i spil i forhold til at sætte pædagogiske aktiviteter i gang eller deltager aktiv i allerede igangsatte aktiviteter.

-                           at du tilrettelægger, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, hvor borgerne er inddraget

 

 

 

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

 

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

a)

-                           at du har muligheden for at få indblik i og vejledning i hvilke særlige behov for hjælpemidler vores bruger har

-                           at du får viden om og mulighed for at se muligheder i læring og udvikling i brugen af disse hjælpemidler

 

 

b)

-at give dig indblik i og vejledning i forhold til vores borgeres brug af hjælpemidler.

- at du deltager aktiv og yder vores borgere hjælp i forhold til deres brug af hjælpemidler. ( kørestol, rollator, stok, kommunikationshjælpemidler mm)

 

Angivelse af relevant litteratur:

 

 

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

 

Social- og specialpædagogik, 3. praktikperiode

 

 

Samarbejde og udvikling

 

Praktikken retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører

 

Vidensmål: Den studerende

har viden om

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

 

a) Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 

 

 

 

b) Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

 

 

institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

 

 

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

 

a)

-                           indsigt i institutionens kerneydelser

-                           indsigt i de lovmæssige krav

-                           indsigt i de pædagogiske vilkår

 

b)

-                           der afholdes en vejledning med institutionens leder, som giver en grundig information om organisationen - vejledning af vejleder og andet personale

 

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

 

 

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet,

 

a)

-                           du har mulighed for at få læring om Neuropædagogikken og KRAP med anerkendelse som tilgangen til det

-at du deltager i det omfang det er muligt i handleplansmøder og udarbejdelse af handleplaner.

 

b)

-                           du har muligheden for at læse KRAP bogen

-                           at få indblik i borgerens baggrund/livshistorie gennem BOSTED - at du får mulighed for at prøve dig selv af i forskellige hverdags situationer, observerer, reflekterer og dokumenterer

-                           at du modtager vejledning fra både praktikvejleder og det øvrige personale.

-                           tværfaglige samarbejde

 

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

 

 

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/ eller problemstillinger,

 

 

a)

-                           at du kan indgå i det daglige pædagogiske arbejde på lige fod med det øvrige personale og kunne etablere et samarbejde med andre faggrupper.

-                           at du deltager i det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper

 

b)

-                           at du selvstændig og i dialog med dine kollegaer igangsætter og

 

 

 

iværksætter pædagogiske aktiviteter

- at du deltager aktiv i det tværfaglige samarbejde

 

 

 

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, pro-

fessionelle, frivillige og pårørende,

 

 

 

redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde

 

 

a)

-                           du skal selvstændig gøre rede for, hvori den pædagogiske indsats består, og på hvilken måde den kommer til udtryk i dialog med de øvrige interessenter, og ikke mindst kunne gøre rede for eget bidrag til hertil.

 

 

b)

-                           at du er bevidst om din pædagogiske rolle.

-                           feedback fra praktikvejleder og øvrige personale, samt andre samarbejdspartnere

-                           at du kan tage imod konstruktiv kritik og turde anskue egen rolle i det pædagogiske arbejde.

 

 

forandringsprocesser og innovation

 

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

 

 

a)

-                           at du bidrager med nye aktiviteter eller forslag til forandringer i eksisterende aktiviteter

 

b)

-                           at du bidrager med forslag til pædagogiske aktiviteter, der er velbegrundede og reflektere over mulighederne for at udføre dem i praksis.

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

 

 

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over

pædagogisk praksis og

 

 

a)

-kendskab til KRAP – kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker.

-kendskab til Neuropædagogik

- kendskab til og indgå i vores grundlæggende kerneopgaver ”meningsfyldt beskæftigelse”

 

b)

-at du sætter mål, anvender dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse i det pædagogiske arbejde.

 

 

-                           at du tager udgangspunkt i KRAP tilgangen, som vi anvender og afprøver disse metoder af i praksis (anerkendende, ressourcefokuseret).

-                           at du anvender dokumentation, reflektere herover og evt. ændrer praksis

 

 

førstehjælp.

 

udføre grundlæggende førstehjælp

 

a)

Er ikke en del af den studerendes uddannelse på stedet.

 

 

Angivelse af relevant litteratur: