Med mennesker i centrum

Velkommen til vores etiske profil // tak fordi du læser med!

”Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv, er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig...” - K. E. Løgstrup

Med vores etiske profil ønsker vi at sætte ord på de etiske grundholdninger og bærende værdier, der ligger til grund for det daglige arbejde i Globen Vesthimmerland. Vores mål er at sikre glæde, omtanke og kvalitet i det daglige arbejde samt at værne om de gode relationer – til kolleger, beboere og deres pårørende.

I vores daglige arbejde kommer vi ofte til at stå i vanskelige – og udfordrende - etiske dilemmaer, hvor vi bliver i tvivl om, hvordan vi skal handle: Hvor langt skal vi gå for at sikre den enkelte et godt og meningsfuldt liv? Hvordan bakker vi bedst muligt op om den enkelte borgers udfoldelsesmuligheder - uden at det går ud over fællesskabets trivsel? Det er således vores mål, at vores etiske profil – i sin helhed - skal fungere som et refleksionsværktøj, der kan inspirere os til at fastholde dialogen om, hvordan vi skaber de bedste betingelser for, at den enkelte kan trives og opleve livskvalitet i den afdeling eller den satellit man hører til i Globen Vesthimmerland.

Vores etiske profil består af:

  • Vores kerneopgave
  • Vores etiske referenceramme
  • Vores bærende værdier

Vores kerneopgave

Meningsfuld beskæftigelse.

Vores etiske referenceramme

Vi har formuleret en etisk referenceramme, fordi det er vigtigt for os at tale åbent og ærligt om de etiske problemstillinger, der udfordrer os. Det er vores mål, at vores etiske grundholdninger skal være medvirkende til at sætte etikken på dagsordenen og give os et fælles sprog at tale om etik og etiske dilemmaer ud fra. Vores etiske referenceramme hviler på 4 grundlæggende principper.

Respekt for selvbestemmelse

Princippet om ret til selvbestemmelse skal sikre den enkeltes ret til indflydelse på eget liv. Ret til selvbestemmelse handler om retten til at udfolde sig og udleve egne drømme og ønsker. Ret til selvbestemmelse er frihed til at være den, man er – inden for fællesskabets rammer. Det enkelte menneske
vises respekt, når han får mulighed for at ytre sig, når han bliver hørt, set og anerkendt. Således er det via dialogen og en spørgende, nysgerrig tilgang, at vi kan skabe de bedste betingelser for, at det enkelte menneske kan udfolde sit unikke potentiale og udleve egne behov, ønsker og drømme.

Hensyn til fysisk og psykisk integritet

Ethvert menneske har sin egen opfattelse af, hvem han er og den identitet han har. Det skal vi respektere.. Et andet ord for integritet er ’urørlighedszone’. Alle mennesker har en urørlighedszone, der skal beskytte os mod overgreb, både fysisk og psykisk. Hvis denne zone overtrædes – i form af latterliggørelse,
fordømmelse, ignorering eller anden form for krænkelse - går vores samlede selvopfattelse i stykker. Hensyn til integritet handler således om måden, vi møder det andet menneske på – herunder er nøgleordene empati og nysgerrighed.

Agtelse for værdighed

At agte for det enkelte menneskes værdighed handler om at anerkende det enkelte menneske som uerstatteligt og uendeligt værdifuld. Værdighed er ikke noget, man først skal gøre sig fortjent til gennem en særlig indsats, eller noget, man kan opnå i kraft af særlige egenskaber. Værdighed handler således om at blive anerkendt uden forbehold og er et udtryk for, at alle mennesker er lige meget værd. Vi agter for hinandens værdighed, når vi søger at være i en ærlig, grænsesættende og empatisk kontakt – når vi taler til og med hinanden frem for om hinanden.

Omsorg for det sårbare liv

Det gode liv for det enkelte menneske er sårbart og skrøbeligt. Således er opgaven at beskytte det sårbare liv. Vi mennesker lever i en gensidig afhængighed og har magt over hinandens liv. Vi er med til at afgøre, om det andet menneskes liv skal lykkes eller ej – om hans verden skal blive lys eller mørk, tryg eller
truende. Vi drager derfor omsorg for menneskets sårbarhed, når vi overvejer, hvordan vi kan støtte et menneske, til at trives i fællesskabet.

Vores bærende værdier

Vores værdier danner baggrund for måden vi handler på. Vores værdier skal ses som en fælles referenceramme der understøtter de faglige tilgange vi har. Værdierne skal være med til at sikre, at vi bevarer åbenheden og dialogen, at vi bliver ved med at undre os sammen så vi får et fælles værdimæssigt
ståsted, som vi kan begrunde vores handlinger ud fra.

Ressourcer

Alle mennesker har et potentiale og dermed nogle ressourcer at bygge på. I en ressourceorienteret tilgang støtter vi borgeren i at udvikle en jobidentitet. Det betyder at vi sigter mod en meningsfuld beskæftigelse, ikke kun meningsfuld for borgeren, men også for samfundet. Vi arbejder individuelt med borgeren for at finde netop det, der motiverer borgeren til udvikling. Vi møder borgeren, der hvor han er.

Anerkendelse

Alle mennesker skal opleve at kunne bidrage og blive værdsat for sit bidrag. Anerkendelse handler om respekt og ligeværdighed. Anerkendelse er at vise respekt for menneskers forskelligheder og søge indsigt i – og forståelse for - den enkeltes liv. Vi har øje for, at hvert menneske er unikt. Med den anerkendende dialog søger vi en spørgende og empatisk tilgang til det andet menneske. Vi kan ikke vide, men kun spørge til, hvad ’det meningsfulde´ er for den enkelte.

Omsorg

Alle mennesker skal opleve at høre til og være med. Omsorg er at vise mennesker interesse og møde dem der hvor de er. Vi har opmærksomhed på borgernes sårbarhed og hjælper dem når sårbarheden står i vejen for deres potentiale. Vi udviser åbenhed og nærvær i kommunikationen – empati er en forudsætning for gode relationer. Vi er optaget af at skabe nærværende og tillidsfulde relationer, hvor den enkelte får rum til at udfolde sig.